Photographies de Chandâla, l’impur


© Christophe Péan
Galerie photos

Chandâla, l’impur

Mise en scène, texte et traduction (tamoul/français) Koumarane Valavane
Avec
Abinaya Ganesah, Anjana Balaji, David Salamon, Mani Bharathi, Marie Albert, Priyadarsini Chakravarty, Purisaï Sambandan, S. Avinash, Santhosh Kumar, Saran Jith, Vasanth Selvam.

Photographies Christophe Péan

En savoir plus

Videos / Photos